รายการเอกสารสำหรับขอวีซ่านักเรียน

 • รายการเอกสารสำหรับขอวีซ่านักเรียน

  รายการเอกสารสำหรับขอวีซ่านักเรียน

  1. พาสปอร์ตตัวจริงที่มีอายุใช้งานเกิน 6 เดือน และพาสปอร์ตเล่มเก่าทุกเล่มที่มี

  2. สำเนาหน้าแรกพาสปอร์ตเล่มปัจจุบัน พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง 1 ชุด

  3. สูติบัตรตัวจริง พร้อมสำเนา และเซ็นสำเนาถูกต้อง 1 ชุด

  4. สำเนาบัตรประชาชน พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง 1 ชุด

  5. ใบเปลี่ยนชื่อหรือใบเปลี่ยนนามสกุลตัวจริง พร้อมสำเนา และเซ็นสำเนาถูกต้อง 1 ชุด (ถ้ามี)

  6. สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง 1 ชุด

  7. Visa Letter จากทางโรงเรียนที่อังกฤษ (CAS)

  8. School report ปีการศึกษาล่าสุดฉบับจริง และเอกสารตามที่ระบุใน CAS พร้อมสำเนา 1 ชุด

  9. จดหมายรับรองบัญชีจากทางธนาคารเป็นภาษาอังกฤษ ตัวจริง พร้อมสำเนา และเซ็นสำเนาถูกต้อง 1 ชุด

  โดยสามารถใช้บัญชีของนักเรียนหรือผู้ปกครองได้ เป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือฝากประจำเท่านั้น (หากเป็นบัญชีผู้ปกครองต้องระบุชื่อนักเรียนในจดหมายด้วย) โดยจะต้องระบุรายละเอียดต่อไปนี้ในจดหมาย

  1) ชื่อเจ้าของบัญชี โดยเป็นชื่อนักเรียน หรือ ชื่อ พ่อ-แม่ (ต้องระบุผู้สมัครวีซ่าเป็นชื่อนักเรียนในจดหมายด้วย)

  2) เลขที่บัญชี

  3) วันที่ในจดหมาย ต้องก่อนขอวีซ่าไม่เกิน 1 เดือน

  4) ชื่อธนาคารและโลโก้เป็นภาษาอังกฤษ

  5) จำนวนเงินคงเหลือให้ระบุตัวเลขและเป็นสกุลเงินปอนด์

  * จำนวนเงินในบัญชีจะต้องมีมากกว่าจำนวนเงินค่าเรียนปีแรกที่ยังไม่ได้ชำระ

  บวกกับค่าใช้จ่ายส่วนตัวรายเดือนเป็นจำนวน 9 เดือน (ลอนดอน 1,020 ปอนด์ต่อเดือน ,

  นอกลอนดอน 820 ปอนด์ต่อเดือน)

  ** ในกรณีที่นักเรียนใช้จดหมายรับรองบัญชีธนาคารของผู้ปกครองให้เตรียมสำเนาบัตร

  ประชาชน , สำเนาทะเบียนบ้านและเอกสารการทำงานของผู้ปกครองด้วย เช่น จดหมาย

  รับรองการทำงาน , หนังสือรับรองห้างหุ้นส่วน หรือ หนังสือรับรองบริษัท เป็นต้น

  6) ข้อความระบุว่าเงินจำนวนนี้อยู่ในบัญชีมากกว่า 28 วัน

  10. Statement รายการเดินบัญชีจากธนาคารฉบับจริง ย้อนหลัง 3 เดือน (ระบุชื่อเป็นภาษาอังกฤษ) 1 ชุด

  11. เอกสารของผู้ปกครอง ดังต่อไปนี้

  1) Letter of Consent (ขอรับได้จาก Vision UK)

  2) สำเนาหน้าพาสสปอตร์ของพ่อและแม่ พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง 1 ชุด

  3) สำเนาทะเบียนบ้านของพ่อและแม่ พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง 1 ชุด

  4) หลักฐานการทำงานของผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ 1 ชุด * หนังสือรับรองเงินเดือน กรณีที่รับราชการหรือเป็นพนักงานบริษัท ฉบับจริง (ภาษาอังกฤษเท่านั้น)

  ** กรณีที่ประกอบธุรกิจส่วนตัว ให้นำหลักฐานการประกอบธุรกิจ เช่น สำเนาทะเบียนการค้า

  สำเนาหนังสือรับรองห้างหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือรับรองบริษัทที่มีชื่อผู้ปกครองหรือผู้ออกค่าใช้จ่าย

  เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง และประทับตราบริษัท

  5) สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุลของพ่อและแม่ พร้อมรับรองสำเนา 1 ชุด (ถ้ามี)

  12. ใบรับรองการปลอดเชื้อวัณโรค (TB) ตัวจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด

  นักเรียนจะต้องนัดหมายเพื่อทำการตรวจวัณโรคที่องค์การระหว่างประเทศเพื่อโยกย้ายถิ่น (IOM)

  อาคารเกษมกิจ ชั้น 8 ถ. สีลม (ตรงข้ามอาคาร CP Tower)

  โดยเข้าไปทำการจองคิวได้ที่ https://register-uktb.iom.int

  13. ค่าธรรมเนียมวีซ่านักเรียน 449 USD ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2560

  14. ค่า Immigration Health Surcharge (IHS) สำหรับการขอวีซ่าประเภท Tier 4 ระยะเวลาเรียนนานกว่า 6 เดือน จะต้องจ่ายค่า IHS เป็น

  จำนวนเงิน USD ผ่านเว็บไซต์การขอวีซ่า

   

  · ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าสหราชอาณาจักร

   

  Leave a comment

  Required fields are marked *