เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอวีซ่านักเรียนระยะสั้น

 • เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอวีซ่านักเรียนระยะสั้น

  เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอวีซ่านักเรียนระยะสั้น

  เอกสารในการขอวีซ่าประเทศอังกฤษ

  เอกสารของนักเรียน

  1. พาสปอร์ต ที่มีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน 1 เล่ม (ถ้ามีเล่มเก่ากรุณาแนบมาด้วยทุกเล่ม)

  2. สำเนาหน้าพาสปอร์ตเล่มปัจจุบัน 1 ชุด

  3. จดหมายรับรองสถานภาพนักเรียนจากทางโรงเรียน (ภาษาอังกฤษ) 1 ฉบับ

  4. สำเนาสูติบัตรของนักเรียน และ สำเนาบัตรประชาชน พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ชุด

  5. สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ชุด

  6. จดหมายรับรองจากผู้ที่ออกค่าใช้จ่ายให้ (Letter of Consent) 1 ชุด (ฟอร์มจากVision UK)

  7. สำเนาใบเปลี่ยน ชื่อ หรือนามสกุล (ถ้ามี) 1 ชุด

   

  เอกสารของผู้ปกครอง

  8. สำเนาบัตรประชาชนของทั้งบิดา และมารดา พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ชุด

  9. สำเนาทะเบียนบ้านของทั้งบิดา และมารดา พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ชุด

  10.จดหมายรับรองรายได้ของผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ 1 ชุด

  **กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการสามารถใช้สำเนาหนังสือจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน หรือบริษัท พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องได้**

  **กรณีทำงานข้าราชการ หรือบริษัทเอกชน ใช้ใบรับรองเงินเดือนจากหน่วยงานต้นสังกัด**

  11. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากของผู้ปกครอง ย้อนหลัง 6 เดือน ถ่ายสำเนาตั้งแต่หน้าแรกที่มีชื่อเจ้าของบัญชีจนถึงหน้าสุดท้าย (ยอดล่าสุด อัพเดทให้เป็นวันที่ปัจจุบัน) เป็นบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์หรือฝากประจำก็ได้ จำนวน 1 ชุด

  ** บัญชี Overdraft ให้ขอจดหมายรับรองจากทางธนาคารโดยระบุวงเงินที่ได้รับ พร้อมรายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน

  12. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุลของทั้งบิดา และมารดา (ถ้ามี) 1 ชุด

  Leave a comment

  Required fields are marked *