• นักเรียนจะได้พักกับครอบครัวชาวอังกฤษครอบครัวละ 2 คนเพื่อให้นักเรียนได้มีเพื่อน โดยครอบครัวจะผ่านการคัดเลือกจากทาง Brighton Language College ซึ่งมีประสบการณ์ในการจัดที่พักให้กับนักเรียนต่างชาติมาเป็นอย่างดี

    *** หากต้องการพักเดี่ยว นักเรียนต้องแจ้งทางโรงเรียนก่อนการเดินทาง 1 เดือนและมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 6,000 บาท ***

    Leave a comment

    Required fields are marked *