Milner School of English, London 2019

โครงการค่ายภาษาอังกฤษ ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ และทัศนศึกษาประเทศฝรั่งเศส เบลเยี่ยม และเนเธอร์แลนด์ Milner School of English, London 30 มีนาคม – 2 พฤษภาคม 2562 ( 4 สัปดาห์ ) รับนักเรียนอายุ 16 ปีขึ้นไป

slider imageslider imageslider imageslider image
millner4
millner1
millner2
millner3

Milner School of English, London

เป็นสถานศึกษาที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการสอนนักเรียนนานาชาติเป็นอย่างดี ทางโรงเรียนเน้นระบบการเรียนการสอนในบรรยากาศแบบครอบครัวที่ใกล้ชิดและเป็นกันเอง ทำให้นักเรียนกล้าแสดงออกและสามารถพัฒนาทักษะด้านต่างๆได้อย่างเต็มที่

Milner School of English

เป็นสถานศกึษาที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการสอนนกัเรียนนานาชาติเป็นอย่างดีทางโรงเรียนเน้นระบบการเรียนการ สอนในบรรยากาศแบบครอบครัวที่ใกล้ชิดและเป็นกนัเอง ทาให้นกัเรียนกล้าแสดงออกและสามารถพฒันาทักษะด้านต่างๆได้อย่าง เต็มท่ี

เรียนหลักสูตรเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบ IELTS 15 ชั่วโมง/สัปดาห์ ในชั้นเรียนขนาดเล็กไม่เกิน 12 คน ในวันจันทร์-ศุกร์ ช่วงเช้า ด้วยหลักสูตรที่มีคุณภาพให้นักเรียนได้นำไปใช้ได้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด โดยคุณครูที่เชี่ยวชาญในการสอนหลักสูตรนี้โดยเฉพาะ เน้นทางด้านการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษ ในระดับนานาชาติ นักเรียนจะสามารถนำผล การสอบ IELTS ไปใช้ในการสมัครเข้าเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย (TCAS) หรือเพื่อศึกษาต่อในต่างประเทศ **หมายเหตุ นักเรียนทุกคนจะต้องสอบวัดระดับภาษากับทาง Milner School of English ให้อยู่ในระดับ Intermediate โดยหากผลการสอบวัดระดับไม่อยู่ในเกณฑ์ นักเรียนสามารถลงเรียนเป็นหลักสูตร General English แทนได้ กิจกรรมพิเศษ Study in UK Workshop แนะนำความรู้เกี่ยวกับการเข้าเรียนระดับมหาวิทยาลัยในประเทศอังกฤษ ความแตกต่างกับระบบการศึกษาไทย และการสมัครเพื่อเข้าเรียนในระดับมหาวิทยาลัยชั้นนำ
• London : (18 ครั้ง) ได้แก่ Tower of London, พระราชวัง Buckingham, พระราชวัง Hampton Court, British Museum, National History Museum, National Gallery, มหาวิหาร Paul, พิพิธภัณฑ์ Tate Modern, หอนาฬิกา Bigben, ชิงช้าสวรรค์ London Eye, ล่องเรือแม่น้ำเทมส์สู่ Greenwich, China Town, Leicester Square, สโมสรฟุตบอล Chelsea FC, ช้อปปิ้งสถานที่สำคัญ Oxford Street, Covent Garden, Camden Market, ห้าง Harrods และ Westfield, King Cross Station ชานชาลา Platform 9 เศษ 3/4 และเล่นสงกรานต์ที่วัดไทย  
• Oxford : เข้าชม Christ Church College แห่งมหาวิทยาลัยอ๊อกซ์ฟอร์ด หน่ึงในสถานที่ถ่ายทาภาพยนตร์ Harry Potter
• Cambridge : ล่องเรือคา้ถ่อเพื่อชมเมืองเคมบริดจ์และวิทยาลยัตา่งๆของมหาวทิยาลยัเคมบริดจ์อนัเก่าแก่
• Bath&Stonehenge เมืองประวตัศิาสตร์ที่สวยงามทางทิศตะวนัตกขององักฤษหนึ่งในมรดกโลกโดยUNESCO
• Brighton เมืองตากอากาศท่ีโดง่ดงัของประเทศองักฤษถ่ายรูปกบั BrightonPierท่าเรือและสวนสนกุที่ยื่นไปในทะเล และช้อปปิง้ที่ย่านTheLane
• Harry Potter Studio Tour : เข้าชมสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง Harry Potter ของวอร์เนอร์สตูดิโอ ที่ครองใจเด็กๆ จากทั่วทุกมุมโลก  
ประเทศฝรั่งเศส : เดินทางสู่เมืองมาร์น ลา วาเล (Marne La Valle) ที่ตั้งของ “สวนสนุกยูโรดิสนีย์” (Disneyland Paris) ที่รวบรวมความหฤหรรษ์ไว้ให้น้องๆได้เพลิดเพลินอย่างเต็มอิ่ม   ภายในมีเครื่องเล่นถึง 12,000 ชิ้น และเครื่องเล่นบางชิ้นมีเฉพาะในฝรั่งเศสที่เดียว สนุกไปกับเครื่องเล่นของวอล์ทดิสนีย์ อาทิ บ้านผีสิง,It’s Small World, หรือผจญภัยไปในดินแดนซาฟารี, เครื่องเล่นอันเร้าใจกับ Big Mountain, Space Mountain, และโลกแห่งอนาคตด้วยเครื่องเล่นอันทันสมัย Star Tour หรือชมภาพยนตร์ 360 องศาที่ จัดแสดงไว้อย่างน่าชม ชมขบวนพาเหรดอันงดงามของเหล่าตัวการ์ตูนชื่อดังที่ทุกคนชื่นชอบ
ประเทศฝรั่งเศส : ล่องเรือชมแม่น้าแซนด์ แม่น้าสายหลักของนครปารีส ชมทัศนียภาพอันสวยงามของสถาปัตยกรรม ทั้งสองฝั่ง เช่น มหาวิหารนอร์เทอดาม ถ่ายภาพกับเทพีสันติภาพ หอไอเฟล และพิพิธภัณฑ์ลูฟจาก นั้นขึ้นหอไอเฟลชมทัศนียภาพของมหานครปารีสจากมุมสูง ถ่ายภาพที่ระลึกกับประตูชัยแห่งจักรพรรดิ นโปเลียน ถนนชองส์เอลิเซ่ จตุรัสคองคอร์ด อาคารอินวาลิคซึ่งเป็นสถานที่เก็บพระศพ ของจักรพรรดิ นโปเลียน ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี
ประเทศเบลเยี่ยม : ชมเมืองบรัสเซล เมืองหลวงของประเทศเบลเยี่ยม ชมจตุรัสกรอมปราส จตุรัสที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งใน ยุโรป ชมศาลาว่าการนครบรัสเซลล์บ้านขุนนางเก่าที่งดงามด้วยสถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ ถ่ายรูปกับ“ เมเนเก้น  พิส ”  ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมือง  เป็นน้ำพุขนาดเล็กหล่อด้วยทองแดงเป็นรูป เด็กชายยืนเปลือยกายกำลังปัสสาวะใส่อ่างใจกลางกรุงบรัสเซลส์ ตำนานเล่าว่า ในขณะนั้นบรัสเซลส์อยู่ท่ามกลางสงคราม และถูกฝ่ายตรงข้ามนำระเบิดมาวางไว้ที่กำแพงเมือง เด็กชายคน หนึ่งชื่อจูเลียนสกี(Julianske) มาพบสายชนวนระเบิดกำลังติดไฟ จึงปัสสาวะรดเพื่อดับชนวนและป้องกันเมืองไว้ได้ ชาวเมืองจึงทำรูปแกะสลักนี้ไว้เพื่อระลึกถึงความกล้าหาญ
ประเทศเนเธอร์แลนด์ : ช่วงเช้าล่องเรือหลังคากระจกเพื่อชมความงามของสถาปัตยกรรมของเมืองเก่าที่ตั้งอยู่ริมสองฝั่งคลอง จากนั้นชมจตุรัสแดมสแควร์ใจกลางกรุงอัมสเตอร์ดัม ช่วงบ่ายเข้าชมสวนดอกไม้ Keukenhof ที่โด่งดัง ชื่นชมดอกไม้นานาชนิด ถ่ายรูปร่วมกับแปลงดอกทิวลิปขนาดใหญ่สุดสายตาและกังหันลมที่เป็นสัญลักษณ์ของประเทศเนเธอร์แลนด์ และเลือกซื้อของที่ระลึกต่างๆ และเดินทางไปสนามบิน    

นักเรียนจะได้พักกับครอบครัวชาวอังกฤษครอบครัวละ 2 คนเพื่อให้นักเรียนได้มีเพื่อน โดยครอบครัวจะผ่านการคัดเลือกจากทาง Milner School of English ซึ่งมีประสบการณ์ในการจัดที่พักให้กับนักเรียนต่างชาติมาเป็นอย่างดี
*** หากต้องการพักเดี่ยว นักเรียนต้องแจ้งทางโรงเรียนก่อนการเดินทาง 1 เดือนและมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 6,000 บาท ***

ค่าใช้จ่าย: 195,000 บาท
* ทัศนศึกษาประเทศฝรั่งเศส เบลเยี่ยม และเนเธอร์แลนด์ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 30,000 บาท

หมายเหตุ: ต้องการอยู่ต่อเพื่อเรียนเพิ่มค่าใช้จ่ายสัปดาห์ละ 19,500 บาท (Standard Course) / 22,000 บาท (Intensive Course)​

พิเศษ : ​สำหรับนักเรียนบริติช เคานซิล และนักเรียนที่สมัครและชำระมัดจำภายในวันที่ 10 มกราคม 2562

*รับส่วนลดทันที 5,000 บาท

ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป – กลับ ชั้นทัศนาจร ค่าลงทะเบียนเรียน
ค่ารถรับ – ส่ง สนามบิน – ที่พัก ตลอดจนทัศนศึกษาตามรายการ
ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร
ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (คำนวณจากค่าสินจ้าง และบริการ)
ค่าที่พัก และ ค่าอาหาร
ค่าประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ ในวงเงินประกันคนละ 2,000,000 บาท
ค่าวีซ่าสำหรับเดินทางเข้าอังกฤษและยุโรป
ค่าทิป, ค่าขนกระเป๋า กระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 25 กก.
เจ้าหน้าที่ดูแลอย่างใกล้ชิดตลอดการเดินทาง

ค่าทำหนังสือเดินทาง และ ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าน้ำหนักกระเป๋าเกิน
ฯลฯ

นักเรียนจะได้รับการปฐมนิเทศก่อนเดินทาง โดยบริติช เคานซิล
(โดยกำหนดการจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง)

1. กรอกใบสมัคร พร้อมแนบหนังสือเดินทางและเอกสารเพื่อขอวีซ่า
2. ชำระค่ามัดจำโครงการจำนวน 30,000 บาท (หักจากค่าใช้จ่ายทั้งหมด)
3. ชำระค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือภายในวันที่ 1 มีนาคม 2562

** ทาง Vision UK ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บพาสปอร์ตตัวจริงของนักเรียนเพื่อดำเนินการขอวีซ่านับตั้งแต่วันที่สมัครจนกระทั่งถึงวันเดินทาง **