Milner School of English, London 2020

โครงการค่ายภาษาอังกฤษ ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ Milner School of English, London 28 มีนาคม – 26 เมษายน 2563 (4 สัปดาห์) รับนักเรียนอายุ 16 ปีขึ้นไป

slider imageslider imageslider imageslider imageslider imageslider imageslider imageslider imageslider imageslider imageslider imageslider image
Paris_190507_0015
2842562 BE_190507_0020
2442562 BE_๑๙๐๔๒๖_0004
2342562 BE_๑๙๐๔๒๖_0037
2042562 BE_๑๙๐๔๒๓_0029
1942562 BE_๑๙๐๔๒๓_0032
1342562 BE_๑๙๐๔๑๗_0046
742562 BE_๑๙๐๔๐๙_0017
642562 BE_๑๙๐๔๐๙_0010
542562_๑๙๐๔๐๙_0073
542562_๑๙๐๔๐๙_0033
442562 BE_๑๙๐๔๐๙_0013

London

เมืองหลวงของประเทศอังกฤษและสหราชอาณาจักร ที่เปิดรับนักศึกษานานาชาติอย่างอบอุ่นมาเป็นระยะเวลานาน รวมทั้งยังเป็น  มหานครที่เป็นศูนย์กลางแห่งวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และความเจริญในด้านต่างๆ ของประเทศอังกฤษ

 Milner School of English  เป็นสถานศึกษาที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการสอนนักเรียนนานาชาติเป็นอย่างดี โรงเรียนเน้นระบบการเรียนการสอนในบรรยากาศแบบครอบครัวที่ใกล้ชิดและเป็นกันเอง ทำให้นักเรียนกล้าแสดงออกและสามารถพัฒนาทักษะด้านต่างๆได้อย่างเต็มที่

หลักสูตร General English หรือ IELTS Preparation Course เรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษพัฒนา 4 ทักษะ การฟัง พูด อ่าน และเขียนกับคุณครูเจ้าของภาษา หรือเลือกเรียนหลักสูตรเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบ IELTS 15 ชั่วโมง/สัปดาห์ ในชั้นเรียนขนาดเล็กไม่เกิน 12 คน ในวันจันทร์-ศุกร์ ช่วงเช้า ด้วยหลักสูตรที่มีคุณภาพให้นักเรียนได้นำไปใช้ได้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด โดยคุณครูที่เชี่ยวชาญในการสอนหลักสูตรนี้โดยเฉพาะ นักเรียนจะสามารถนำผลการสอบ IELTS ไปใช้ในการสมัครเข้าเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย (TCAS) หรือเพื่อศึกษาต่อในต่างประเทศ
**หมายเหตุ นักเรียนทุกคนจะต้องสอบวัดระดับภาษากับทาง Milner School of English ให้อยู่ในระดับ Intermediate โดยหากผลการสอบวัดระดับไม่อยู่ในเกณฑ์  นักเรียนสามารถลงเรียนเป็นหลักสูตร General English แทนได้

กิจกรรมพิเศษ Study in UK Workshop แนะนำความรู้เกี่ยวกับการเข้าเรียนระดับมหาวิทยาลัยในประเทศอังกฤษ ความแตกต่างกับระบบการศึกษาไทย และการสมัครเพื่อเข้าเรียนในระดับมหาวิทยาลัยชั้นนำ

ทัศนศึกษา นักเรียนจะได้ทัศนศึกษาไปยังสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญต่างๆตลอดระยะเวลาที่ร่วมโครงการ

  • London : (18 ครั้ง) ได้แก่  Tower of London, พระราชวัง Buckingham, พระราชวัง Hampton Court, British Museum, National History Museum, National Gallery, มหาวิหาร St. Paul, พิพิธภัณฑ์ Tate Modern, หอนาฬิกา Bigben, ชิงช้าสวรรค์ London Eye, ล่องเรือแม่น้ำเทมส์สู่ Greenwich, China Town, Leicester Square, สโมสรฟุตบอล Chelsea FC, ช้อปปิ้งสถานที่สำคัญ Oxford Street, Covent Garden, Camden Market, ห้าง Harrods และ Westfield, King Cross Station ชานชาลา Platform 9 เศษ 3/4 และเล่นสงกรานต์ที่วัดไทย 
  • Oxford : เข้าชม Christ Church College แห่งมหาวิทยาลัยอ๊อกซ์ฟอร์ด หนึ่งในสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ Harry Potter
  • Cambridgeล่องเรือค้ำถ่อเพื่อชมเมืองเคมบริดจ์ และวิทยาลัยต่างๆของมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์อันเก่าแก่
  • Bath & Stonehenge  :  เมืองประวัติศาสตร์ที่สวยงามทางทิศตะวันตกของอังกฤษ หนึ่งในมรดกโลกโดย UNESCO

สถานที่พัก นักเรียนจะได้พักกับครอบครัวชาวอังกฤษครอบครัวละ 2 คนเพื่อให้นักเรียนได้มีเพื่อน โดยครอบครัวจะผ่านการคัดเลือกจากทาง Milner School of English ซึ่งมีประสบการณ์ในการจัดที่พักให้กับนักเรียนต่างชาติมาเป็นอย่างดี   

***  หากต้องการพักเดี่ยว นักเรียนต้องแจ้งทางโรงเรียนก่อนการเดินทาง 1 เดือนและมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม  6,000 บาท ***

ค่าใช้จ่าย    175,000  บาท

หมายเหตุ ต้องการอยู่ต่อเพื่อเรียนเพิ่มค่าใช้จ่ายสัปดาห์ละ 19,500 บาท (Standard Course) หรือ 22,000 บาท (Intensive Course)

บริการที่รวมในโครงการ

• ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป – กลับ ชั้นทัศนาจร โดยสายการบิน Emirates        
• ค่าลงทะเบียนเรียน
• ค่ารถรับ – ส่ง สนามบิน – ที่พัก ตลอดจนทัศนศึกษาตามรายการ
• ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร
• ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (คำนวณจากค่าสินจ้าง และบริการ)
• ค่าที่พัก และ ค่าอาหารเช้า – เย็น
• ค่าประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ ในวงเงินประกันคนละ 2,000,000 บาท 
• ค่าวีซ่าสำหรับเดินทางเข้าอังกฤษ
• ค่าทิป, ค่าขนกระเป๋า กระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 25 กก.
• เจ้าหน้าที่ดูแลอย่างใกล้ชิดตลอดการเดินทาง

บริการที่ไม่รวมในโครงการ ค่าทำหนังสือเดินทาง และ ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าน้ำหนักกระเป๋าเกิน ฯลฯ

กำหนดวันรับสมัครวันสุดท้าย 31 มกราคม 2563

ปฐมนิเทศ นักเรียนจะได้รับการปฐมนิเทศก่อนเดินทาง โดยบริติช เคานซิล

ขั้นตอนการสมัคร

  1. กรอกใบสมัคร  พร้อมแนบหนังสือเดินทางและเอกสารเพื่อขอวีซ่า
  2. ชำระค่ามัดจำโครงการจำนวน 30,000 บาท (หักจากค่าใช้จ่ายทั้งหมด)
  3. ชำระค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือภายในภายในวันที่ 1 มีนาคม 2563