Milner School of English, London

Milner School of English, London

slider image
11

Milner School of English, London

Milner School of English เป็นสถานศกึษาที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการสอนนกัเรียนนานาชาติเป็นอย่างดีทางโรงเรียนเน้นระบบการเรียนการ สอนในบรรยากาศแบบครอบครัวที่ใกล้ชิดและเป็นกนัเอง ทาให้นกัเรียนกล้าแสดงออกและสามารถพฒันาทักษะด้านตา่งๆได้อย่าง เตม็ ท่ี

Milner School of English

เป็นสถานศกึษาที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการสอนนกัเรียนนานาชาติเป็นอย่างดีทางโรงเรียนเน้นระบบการเรียนการ สอนในบรรยากาศแบบครอบครัวที่ใกล้ชิดและเป็นกนัเอง ทาให้นกัเรียนกล้าแสดงออกและสามารถพฒันาทักษะด้านต่างๆได้อย่าง เตม็ ท่ี

• IELTSPreparation:หลกัสตูรเตรียมความพร้อมสาหรับการสอบIELTSเพื่อให้นกัเรียนใช้ในการสมคัรเข้าเรียนตอ่ใน
ระดบัมหาวทิยาลยั
• General English : พฒันา 4 ทกั ษะ ภาษาองั กฤษ ทงั้การ ฟัง พดู อ่าน และเขียน ในชนั้ เรียนขนาดเลก็ ไมเ่ กิน 12 คนร่วมกบั
นกัเรียนต่างชาติจากทั่วโลก

• London : (18ครั้ง)ได้แก่TowerofLondon,พระราชวัง Buckingham,พระราชวงัHamptonCourt,BritishMuseum, NationalHistoryMuseum,NationalGallery,มหาวิหารSt.Paul,พิพิธภณัฑ์TateModern,หอนาฬกิาBigben,ชิงช้า สวรรค์ London Eye, ล่องเรือแมน่ า้ เทมส์สู่ Greenwich, China Town, Leicester Square, สโมสรฟุตบอลเชลซี, ช้อปปิง้ สถานที่สาคญั Oxford Street, Covent Garden, Camden Market, ห้าง Harrods และ Westfield และเลน่ สงกรานต์ที่วดัไทยพเิศษพาไปลมิ้รสเมนยูอดนิยมท่ีBurger&Lobster Street  
• Oxford : เข้าชม Christ Church College แห่งมหาวิทยาลัยอ๊อกซ์ฟอร์ด หน่ึงในสถานที่ถ่ายทาภาพยนตร์ Harry Potter
• Cambridge : ล่องเรือคา้ถ่อเพื่อชมเมืองเคมบริดจ์และวิทยาลยัตา่งๆของมหาวทิยาลยัเคมบริดจ์อนัเก่าแก่
• Bath&Stonehenge เมืองประวตัศิาสตร์ที่สวยงามทางทิศตะวนัตกขององักฤษหนึ่งในมรดกโลกโดยUNESCO
• Brighton เมืองตากอากาศท่ีโดง่ดงัของประเทศองักฤษถ่ายรูปกบั BrightonPierท่าเรือและสวนสนกุที่ยื่นไปในทะเล และช้อปปิง้ที่ย่านTheLane
• Harry Potter Studio Tour :เมืองตากอากาศท่ีโดง่ดงัของประเทศองักฤษถ่ายรูปกบั BrightonPierท่าเรือและสวนสนกุที่ยื่นไปในทะเล และช้อปปิง้ที่ย่านTheLane  
ประเทศฝรั่งเศส : เดินทางสู่เมืองมาร์น ลา วาเล (Marne La Valle) ที่ตั้งของ “สวนสนุกยูโรดิสนีย์” (Disneyland Paris) ที่รวบรวมความหฤหรรษ์ไว้ให้น้องๆได้เพลิดเพลินอย่างเต็มอิ่ม ภายในมีเครื่องเล่นถึง 12,000 ชิ้น และเครื่องเล่นบางชิ้นมีเฉพาะในฝรั่งเศสที่เดียว สนุกไปกับเครื่องเล่นของวอล์ทดิสนีย์ อาทิ บ้านผีสิง, It’s Small World, หรือผจญภัยไปในดินแดนซาฟารี, เครื่องเล่นอันเร้าใจกับ Big Mountain, Space Mountain, และโลกแห่งอนาคตด้วยเครื่องเล่นอันทันสมัย Star Tour หรือชมภาพยนตร์ 360 องศาที่ จัดแสดงไว้อย่างน่าชม ชมขบวนพาเหรดอันงดงามของเหล่าตัวการ์ตูนชื่อดังที่ทุกคนชื่นชอบ
ประเทศฝรั่งเศส : ล่องเรือชมแม่น้าแซนด์ แม่น้าสายหลักของนครปารีส ชมทัศนียภาพอันสวยงามของสถาปัตยกรรม ทั้งสองฝั่ง เช่น มหาวิหารนอร์เทอดาม ถ่ายภาพกับเทพีสันติภาพ หอไอเฟล และพิพิธภัณฑ์ลูฟจาก นั้นขึ้นหอไอเฟลชมทัศนียภาพของมหานครปารีสจากมุมสูง ถ่ายภาพที่ระลึกกับประตูชัยแห่งจักรพรรดิ นโปเลียน ถนนชองส์เอลิเซ่ จตุรัสคองคอร์ด อาคารอินวาลิคซึ่งเป็นสถานที่เก็บพระศพ ของจักรพรรดิ นโปเลียน ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี
ประเทศเบลเยี่ยม : ชมเมืองบรัสเซล เมืองหลวงของประเทศเบลเยี่ยม ชมจตุรัสกรอมปราส จตุรัสที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรป ชมศาลาว่าการนครบรัสเซลล์ บ้านขุนนางเก่าที่งดงามด้วยสถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ถ่ายรูปกับ“ เมเนเก้น พิส ” ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมือง เป็นน้าพุขนาดเล็กหล่อด้วยทองแดงเป็นรูปเด็กชายยืนเปลือยกายกาลังปัสสาวะใส่อ่างใจกลางกรุงบรัสเซลส์ ตานานเล่าว่า ในขณะนั้นบรัสเซลส์อยู่ท่ามกลางสงคราม และถูกฝ่ายตรงข้ามนาระเบิดมาวางไว้ที่กาแพงเมือง เด็กชายคน หนึ่งชื่อ จูเลียนสกี (Julianske) มาพบสายชนวนระเบิดกาลังติดไฟ จึงปัสสาวะรดเพื่อดับชนวน
ประเทศเนเธอร์แลนด์ : ช่วงเช้าล่องเรือหลังคากระจกเพื่อชมความงามของสถาปัตยกรรมของเมืองเก่าที่ตั้งอยู่ริมสองฝั่งคลอง จากนั้นชมจตุรัสแดมสแควร์ใจกลางกรุงอัมสเตอร์ดัม ช่วงบ่ายเข้าชมสวนดอกไม้ Keukenhof ที่โด่งดัง ชื่นชมดอกไม้นานาชนิด ถ่ายรูปร่วมกับแปลงดอกทิวลิปขนาดใหญ่สุดสายตา และกังหันลมที่เป็นสัญลักษณ์ของประเทศเนเธอร์แลนด์ และเลือกซื้อของที่ระลึกต่างๆ และเดินทางไปสนามบิน    

นักเรียนจะได้พกักับครอบครัวชาวอังกฤษครอบครัวละ2คนเพื่อให้นักเรียนได้มีเพื่อนโดยครอบครัวจะผ่านการคดัเลือกจากทาง MilnerSchoolofEnglishซึ่งมีประสบการณ์ในการจดัท่ีพกัให้กบันกัเรียนต่างชาตมิาเป็นอย่างดี ***หากต้องการพกัเดี่ยวนกัเรียนต้องแจ้งทางโรงเรียนก่อนการเดนิทาง1เดือนและมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 6,000บาท***

ราคา 189,500 บาท
ทัศนศึกษาประเทศฝรั่งเศส เบลเยี่ยม และเนเธอร์แลนด์ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 22,500 บาท

ดาวน์โหลดโบชัวร์